Handelsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Grafikonfettis, CVR-nummer 39022605, (”Virksomheden”) salg og levering af serviceydelser inden for kommunikationsdesign og grafisk design til erhvervskunder.

2. Aftalegrundlag

2.2. Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.3 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Serviceydelser

3.1 Standard. De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, udføres håndværksmæssigt korrekt.

3.2 Kundens medvirken. Kunden skal give Virksomheden adgang til personale og oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne.

3.3. Lovgivning og standarder. Virksomheden er ikke ansvarlig for, at serviceydelserne opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4. Pris og betaling

4.1. Pris. Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Kørsel. Kørsel i Virksomhedens egne biler i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til de satser, der til enhver tid fastsættes af staten. Evt. transporttid faktureres til en timepris på DKK 395 ekskl. moms.

4.3 Udgifter. Udgifter til kost og logi m.v. i forbindelse med udførelsen af serviceydelser refunderes af kunden til kostpris plus et håndteringstillæg på 1 %, medmindre andet er aftalt skriftligt. Evt. udgifter til transport og

rejse, herunder ophold og fortæring, samt evt. leje af lokaler eller udstyr viderefaktureres separat ifølge aftale.

4.3 Fakturering. I tilfælde af projekter der løber længere end aftalt ved opgavestart, meddelt skriftligt undervejs eller ved længerevarende projekter, vil fakturering ske pr. afsluttet måned.

4.4 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest inden for 8 dage, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Med mindre andet er specifikt aftalt faktureres 50 % af den samlede pris inden præsentation af oplæg eller designforslag. Resterende 50 % faktureres ved aflevering af det aftalte materiale. Faktura fremsendes pr. mail.

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 0 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbuddets vilkår

6.1 Tilbuddet beregnes ud fra de oplysninger, som Virksomheden har haft kendskab til under udarbejdelsen af tilbuddet.

6.2 Såfremt der dukker nye oplysninger eller opgaver op, eller nuværende opgave udvides, tages der forbehold for en revideret tilbudsberegning eller merpris.

6.3 Tilbuddet indeholder ét designforslag med én korrekturgang, med mindre andet er specifikt aftalt. Såfremt der ønskes yderligere designforslag eller yderligere korrekturgange, aftales prisen for dette separat. I en designkorrekturgang foretages udelukkende mindre ændringer i designforslaget.

6.4 Tilbuddet er inklusiv to korrekturgange i forhold til færdigt opsat materiale. I korrekturen foretages udelukkende fejlrettelser og mindre ændringer i tekst og layout. Ændringer ud over de aftalte korrekturgange faktureres efter tidforbrug og kun efter nærmere aftale.

6.5 Tilbuddet er gældende i en måned fra tilbuddets dato, medmindre andet er anført i tilbuddet.

7. Levering

7.1 Leveringstid. Virksomheden leverer serviceydelser senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.2 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

8. Forsinket levering

8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 5 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Materiale

9.1 Evt. fotos og / eller eksisterende illustrationsmateriale, som skal anvendes til udarbejdelsen af opgaven, skal leveres digitalt og færdigbehandlet til Virksomheden forud for opgavens start. Leveres materialerne i en tilstand, der kræver efterbehandling såsom scanning, fritlægning, farvekorrektion eller lignende, vil tidsforbruget til dette blive faktureret. Evt. udgifter til tredjepart i forbindelse med dette arbejde vil blive viderefaktureret separat.

9.2 Ved forsinkelse i levering af materiale i forhold til de aftalte leveringstidspunkter tages der forbehold for, at Virksomhedens deadline kan rykke tilsvarende.

9.3 Virksomheden kan ikke drages til ansvar i forbindelse med fejl eller mangler i tredjeparts arbejde og ydelser, eller i nogen software eller hardware. Virksomheden kan heller ikke drages til ansvar i forbindelse med forsinkelser i leveringen hos tredjepart eller for konsekvenserne af dette.

9.4 Virksomheden kan heller ikke drages til ansvar i forbindelse med fejl, mangler eller forsinket levering, som skyldes manglende information, rettelser eller godkendelser fra kunden eller tredjepart.

10. Immaterielle rettigheder

10.1 Kunden får ejendomsretten til det, Virksomheden frembringer til denne under aftalen godkendt af begge parter, forudsat at aftalen overholdes. Virksomhedens ejendomsret er dog ikke til hinder for, at Virksomheden i anden sammenhæng gør brug af knowhow, metoder eller generel viden, som Virksomheden har opnået under udførelsen af ydelserne.

10.2 Virksomheden beholder samtlige immaterielle rettigheder, som vedkommende havde forud for udførelsen af ydelserne, uanset om disse indgår i de produkter, som leveres under aftalen. Virksomheden er således fortsat berettiget til at anvende disse rettigheder i anden sammenhæng.

10.3 Alt udarbejdet grundmateriale samt arbejdsfiler mv. ejes af Virksomheden eller af en evt. involveret tredjepart, med mindre at materialet er leveret af kunden selv. Her kan f.eks. være tale om fotos, illustrationer, designforslag og færdigt design, tekster, film mv.

10.4. Samtlige rettigheder hertil, herunder ophavs-, foto-, patent-, design- og varemærkerettigheder, tilkommer Virksomheden, dog med respekt af de til enhver tid gældende lovmæssige regler. Virksomheden har således den fulde adgang til udnyttelsen af ovennævnte produkter / frembringelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.

10.5. Arbejdsfiler og grundmateriale kan frikøbes mod et aftalt vederlag eller efter anden indgået aftale.

10.6. Af tredjeparts materialer kan der f.eks. være tale om diverse design-, billedbehandlings-programmer og andre programmer og tekniske værktøjer, kildekoder mv.

10.7. Virksomheden forbeholder sig ret til at bruge kunden som reference på websitet og i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, med mindre andet er aftalt.

10.8 Krænkelse. Virksomheden er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang Virksomheden måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden holde Virksomheden skadesløs, medmindre krænkelsen er forsætlig.

11. Garanti

11.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at serviceydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i udførelse i 2 måneder efter leveringen. For dele, der afhjælpes under garanti, udgør garantiperioden 2 måneder fra afslutning af afhjælpningen, dog maksimalt 3 måneder fra oprindelig levering.

11.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:
(i) almindelig slitage,

(ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål,

(iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

11.3 Meddelelse.
Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

11.4 Undersøgelse.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

11.5 Afhjælpning.
Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 0 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

11.6 Ophævelse.
Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 0, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 14 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt.

12. Ansvar

12.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

12.2 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af serviceydelser, som

Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

12.3 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

12.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.

Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

13. Fortrolighed

13.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

13.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 0. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

13.3 Varighed. Parternes forpligtelser efter pkt. 1-15 gælder under parternes samarbejde og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør uanset årsagen til ophøret.

14. Opsigelse af aftale

14.1 Tilbud er gældende efter godkendelse pr. mail eller telefon.

Ønskes opgaven standset, skal dette meddeles øjeblikkeligt til Virksomheden pr. telefon, og der skal straks efterfølgende sendes en skriftlig meddelelse om dette. Fristen for dette er minimum 2 dage.

Kunden er uanset årsag til opsigelse forpligtet til at betale allerede medgået udgifts- og tidsforbrug frem til opsigelsestidspunktet.

14.2 Virksomheden har ret til at opsige samarbejde med Kunden, i tilfælde af at aftalegrundlaget ikke overholdes af Kunden. Fristen for dette er min. 2 dage.

Kunden er uanset årsag til opsigelse forpligtet til at betale allerede medgået udgifts- og tidsforbrug frem til opsigelsestidspunktet.

15. Gældende lov og værneting

15.2 Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

15.3. Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.